ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානය

Singalees

Uitspraak

Eigennaam

ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානය

  1. (handel) (politiek) (economie) Wereldhandelsorganisatie

Meer informatie