ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල

Singalees

Uitspraak

Eigennaam

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල

  1. (financieel) (economie) Internationaal Monetair Fonds

Meer informatie