ශාක ව්‍යාධි විද්‍යාව

Singalees

Uitspraak

Zelfstandig naamwoord

ශාක ව්‍යාධි විද්‍යාව

  1. (wetenschap) (plantkunde) fytopathologie

Meer informatie