මුරුසි සමුහාණ්ඩුව

Singalees

Uitspraak

Eigennaam

මුරුසි සමුහාණ්ඩුව

  1. (toponiem) Mauritius

Meer informatie