ෆ්‍රීස්ලන්ත්

Singalees

Uitspraak

Eigennaam

ෆ්‍රීස්ලන්ත්

  1. (toponiem) Friesland