එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය

Singalees

Uitspraak

Eigennaam

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය

  1. (politiek) Veiligheidsraad

Meer informatie