പ്രാണിപഠനശാസ്ത്രം

Malayalam

Uitspraak

Zelfstandig naamwoord

പ്രാണിപഠനശാസ്ത്രം

  1. (wetenschap) entomologie

Meer informatie