WikiWoordenboek:Deense uitspraak: verschil tussen versies

1.204 bytes toegevoegd ,  9 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɑ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɑ}}</big>
| ''tak'' {{IPA|[ˈtˢɑɡ̊]}} 'thank you'
| b''tak'a'''lm (but shorter)
| {{IPA|[ˈtɑɡ]}}
| {{IPA|[ˈtˢɑɡ̊]}}
| dank je
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɑ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɑː}}</big>
| ''barn'' {{IPA|[ˈbɑːˀn]}} 'child'
| {{IPA|[ˈbɑˀn]}}
| b'''a'''lm
| {{IPA|[ˈbɑːˀn]}}
| kind
|-
|align="center" |<big>{{IPA|a}}</big>
|align="center" ''kat'' |<big>{{IPA|[ˈkʰad̥]a}} 'cat'</big>
| ''kat''
| h'''a'''t (but more open)
| {{IPA|[ˈkad]}}
| {{IPA|[ˈkʰad̥]}}
| kat
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ε}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|æ}}</big>
| ''frisk'' {{IPA|[ˈfʁæsɡ̊]}} 'fresh'
| {{IPA|[ˈfʁεsɡ]}}
| l'''a'''tter
| {{IPA|[ˈfʁæsɡ̊]}}
| vers
|-
|align="center" |<big>{{IPA|æː}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|æː}}</big>
| ''gade'' {{IPA|[ˈɡ̊æːðə]}} 'street'
| b''gade'a'''d
| {{IPA|[ˈɡæːðə]}}
| {{IPA|[ˈɡ̊æːðə]}}
| straat
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ε}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɛ}}</big>
| ''ven'' {{IPA|[ˈvɛn]}} 'friend'
| {{IPA|[ˈvεn]}}
| b'''e'''d
| {{IPA|[ˈvɛn]}}
| vriend
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɛ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɛː}}</big>
| ''hæl'' {{IPA|[ˈhɛːˀl]}} 'heel'
| {{IPA|[ˈhɛˀl]}}
| b'''e'''d (but longer)
| {{IPA|[ˈhɛːˀl]}}
| hiel
|-
|align="center" |<big>{{IPA|e}}</big>
|align="center" ''fed'' |<big>{{IPA|[ˈfeð]e}} 'fat'</big>
| d'''ay'fed''
| {{IPA|[ˈfeð]}}
| {{IPA|[ˈfeð]}}
| vet
|-
|align="center" |<big>{{IPA|e}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|e̝ː}}</big>
| ''hel'' {{IPA|[ˈheːˀl]}} 'whole'
| {{IPA|[ˈheˀl]}}
| s'''a'''ve (but longer)
| {{IPA|[ˈhe̝ːˀl]}}
| heel
|-
|align="center" |<big>{{IPA|i}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|i}}</big>
| ''tisse'' {{IPA|[ˈtˢisə]}} 'pee'
| ''tisse''
| l'''ea'''f (but shorter)
| {{IPA|[ˈtisə]}}
| {{IPA|[ˈtˢisə]}}
| plasje
|-
|align="center" |<big>{{IPA|i}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|iː}}</big>
| ''si'' {{IPA|[ˈsiːˀ]}} 'sieve'
| {{IPA|[ˈsiˀ]}}
| l'''ea'''f
| {{IPA|[ˈsiːˀ]}}
| zeef
|-
|align="center" |<big>{{IPA|o}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|o}}</big>
| ''flod'' {{IPA|[ˈfloðˀ]}} 'river'
| b''flod'oa'''
| {{IPA|[ˈfloˀð]}}
| {{IPA|[ˈfloðˀ]}}
| rivier
|-
|align="center" |<big>{{IPA|oː}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|oː}}</big>
| ''kone'' {{IPA|[ˈkʰoːnə]}} 'wife'
| st''kone'o'''ve (but longer)
| {{IPA|[ˈkoːnə]}}
| {{IPA|[ˈkʰoːnə]}}
| vrouw
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɔ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɔ}}</big>
| ''ost'' {{IPA|[ˈɔsd̥]}} 'cheese'
| d''ost'o'''ll
| {{IPA|[ˈɔsd]}}
| {{IPA|[ˈɔsd̥]}}
| kaas
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɔː}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɔː}}</big>
| ''måle'' {{IPA|[ˈmɔːlə]}} 'to measure'
| l'''aw'måle''
| {{IPA|[ˈmɔːlə]}}
| {{IPA|[ˈmɔːlə]}}
| meten
|-
|align="center" |<big>{{IPA|u}}</big>
|align="center" ''ud'' |<big>{{IPA|[ˈuðˀ]u}} 'out'</big>
| f''ud'oo'''d (but shorter)
| {{IPA|[ˈuðˀ]}}
| {{IPA|[ˈuðˀ]}}
| uit
|-
|align="center" |<big>{{IPA|uː}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|uː}}</big>
| ''hule'' {{IPA|[ˈhuːlə]}} 'cave'
| b''hule'oo'''t
| {{IPA|[ˈhuːlə]}}
| {{IPA|[ˈhuːlə]}}
| grot
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ø}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ø}}</big>
| ''nød'' {{IPA|[ˈnøðˀ]}} 'nut'
| ''nød''
| Somewhat like n'''ur'''se
| {{IPA|[ˈnøˀð]}}
| {{IPA|[ˈnøðˀ]}}
| noot
|-
|align="center" |<big>{{IPA|øː}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|øː}}</big>
| ''løber'' {{IPA|[ˈløːb̥ɐ]}} 'runner'
| Somewhat like f'''ur'løber''
| {{IPA|[ˈløːbʌ]}}
| {{IPA|[ˈløːb̥ɐ]}}
| renner
|-
|align="center" |<big>{{IPA|œ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|œ}}</big>
| ''bønne'' {{IPA|[ˈb̥œnə]}}) 'bean'
| ''bønne''
| Somewhat like n'''ur'''se
| {{IPA|[ˈbœnə]}})
| {{IPA|[ˈb̥œnə]}})
| boon
|-
|align="center" |<big>{{IPA|œː}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|œː}}</big>
| ''afgrøde'' {{IPA|[ˈaʊ̯ɡʁœːðə]}} 'crop'
| Somewhat like f'''ur'afgrøde''
| {{IPA|[ˈɑwɡʁœːðə]}}
| {{IPA|[ˈaʊ̯ɡʁœːðə]}}
| gewas
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɶ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɶ}}</big>
| ''tør'' {{IPA|[ˈtɶɐ̯ˀ]}}) 'dry'
| c''tør'a'''t (but rounded)
| {{IPA|[ˈtɶˀɐ̯]}})
| {{IPA|[ˈtˢɶɐ̯ˀ]}})
| droog
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɶ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɶː}}</big>
| ''fyrre'' {{IPA|[ˈfɶːɐ]}} 'fourty'
| {{IPA|[ˈfɶɐ̯ʌ]}}
| c'''a'''t (but rounded) (but longer)
| {{IPA|[ˈfɶːɐ]}}
| veertig
|-
|align="center" |<big>{{IPA|y}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|y}}</big>
| ''tyk'' {{IPA|[ˈtyɡ̊]}} 'thick'
| Somewhat like f''tyk'eu'''d
| {{IPA|[ˈtyɡ]}}
| {{IPA|[ˈtˢyɡ̊]}}
| dik
|-
|align="center" |<big>{{IPA|yː}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|yː}}</big>
| ''synlig'' {{IPA|[ˈsyːnli]}} 'visible'
| ''synlig''
| Same as above, but longer
| {{IPA|[ˈsyːnli]}}
| {{IPA|[ˈsyːnli]}}
| zichtbaar
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ʌ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ʌ}}</big>
| ''ånd'' {{IPA|[ˈʌnˀ]}} 'spirit'
| b''ånd'u'''t
| {{IPA|[ˈʌnˀ]}}
| {{IPA|[ˈʌnˀ]}}
| geest
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɒ}}</big>
|align="center" ''og'' |<big>{{IPA|[ˈɒw]ɒ}} 'and'</big>
| h''og'o'''t
| {{IPA|[ˈɒw]}}
| {{IPA|[ˈɒw]}}
| en
|-
|align="center" |<big>{{IPA|ɒ}}</big>
|align="center" |<big>{{IPA|ɒː}}</big>
| ''i går'' {{IPA|[iˈɡɒːˀ]}} 'yesterday'
| {{IPA|[iˈɡɒˀ]}}
| like previous but longer
| {{IPA|[iˈɡɒːˀ]}}
| gisteren
|-
! colspan="3" | [[stød]]
9.547

bewerkingen