ភាសាហុលឍង់េដ

Khmer

Zelfstandig naamwoord

ភាសាហុលឍង់េដ

  1. (taal) Nederlands