ភាសាទុរ៍គី

Khmer

Zelfstandig naamwoord

ភាសាទុរ៍គី

  1. (taal) Turks