ភាសាចិន

Khmer

Zelfstandig naamwoord

ភាសាចិន

  1. (taal) Chinees