WikiWoordenboek:Afbreekregels voor het Indonesisch

Het afbreken van woorden bewerken

Hieronder staat een vertaling van de regels voor woordafbreking in de officiële Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Verbeterde algemene spellingrichtlijnen voor het Indonesisch).

Stamwoorden bewerken

 • 1. Het afbreken van stamwoorden geschiedt als volgt:

a. Als er midden in het stamwoord opeenvolgende klinkers voorkomen, kan het woord tussen deze klinkers worden afgebroken.

Voorbeelden: 
bu·ah, ma·in, ni·at, sa·at

b. Tussen de klinkers van de tweeklanken ai, au, en oi wordt een stamwoord niet afgebroken (die tweeklanken worden dus als één klinker behandeld).

Voorbeelden: 
pan·dai (niet pan·da·i) 
au·la (niet a·u·la) 
sau·da·ra (niet sa·u·da·ra) 
am·boi (niet am·bo·i)

c. Als er midden in het stamwoord een medeklinker staat, of een combinatie van bij elkaar horende medeklinkers, met klinkers ervoor en erna kan het woord vóór deze medeklinker(-combinatie) worden afgebroken.

Voorbeelden:
ba·pak, la·wan, de·ngan, ke·nyang, mu·ta·khir mu·sya·wa·rah,

d. Als er midden in het stamwoord twee opeenvolgende medeklinkers staan, kan tussen die medeklinkers worden afgebroken (hierbij worden medeklinkers die bij elkaar horen als één medeklinker behandeld, hiertussen kan dus niet worden afgebroken).

Voorbeelden: 
Ap·ril, cap·lok, makh·luk, man·di, sang·gup, som·bong, swas·ta

e. Als er midden in het stamwoord drie of meer opeenvolgende medeklinkers staan die elk voor een klank staan, kan worden afgebroken tussen de eerste en de tweede medeklinker.

Voorbeelden: 
ul·tra, in·fra, ben·trok, in·stru·men
Kanttekeningen:
(1) Binnen een combinatie van bij elkaar horende medeklinkers, die samen voor één klank staan, wordt een woord niet afgebroken.
Voorbeelden: 
bang·krut, bang·sa, ba·nyak, ikh·las, kong·res, makh·luk, masy·hur, sang·gup,
(2) Woordafbreking mag er nooit toe leiden dat aan het begin of eind van een regel een enkele letter (klinker) komt te staan.
Voorbeelden: 
itu (niet: i·tu)
se·tia (niet: se·ti·a)Afgeleide woorden bewerken

 • 2. Afbreken van een woord met voorvoegsels, achtervoegsels of partikels is mogelijk tussen de stam en het affix of partikel.
Voorbeelden: 
ber·jalan, mem·bantu, di·ambil, ter·bawa, per·buat, 
makan·an, letak·kan, me·rasa·kan, 
pergi·lah, apa·kah, per·buat·an, ke·kuat·an 


Kanttekeningen:
(1) Een woord met een affix waarvan de basisvorm zich aanpast, kan worden afgebroken alsof het een stamwoord is.
Voorbeelden: 
me·nu·tup, me·ma·kai, me·nya·pu, me·nge·cat, 
pe·no·long, pe·mi·kir, pe·nga·rang, pe·nye·but, pe·nge·tik 
(2) Voor het achtervoegsel -i wordt nooit afgebroken (zie informatie over het afbreekstreepje in hoofdstuk III, onder E, punt 2 van de Verbeterde algemene spellingrichtlijnen voor het Indonesisch).
(3) Een woord met een infix kan worden afgebroken alsof het een stamwoord is.
Voorbeelden: 
ge·lem·bung, ge·mu·ruh, ge·ri·gi, si·nam·bung, te·lun·juk
(4) Afbreking die tot een lettergreep bestaande uit één klinker leidt, vindt niet plaats.
Voorbeelden: 
Beberapa pendapat mengenai masalah itu 
telah disampaikan ....

Walaupun cuma cuma, mereka tidak mau 
ambil makanan itu. Samengestelde woorden bewerken

 • 3. Indien een woord is samengesteld uit twee of meer elementen en één daarvan kan samenstellingen vormen met andere elementen, vindt afbreking plaats tussen de elementen. Elk element van de samenstelling wordt afgebroken als een stamwoord (zie informatie over het afbreekstreepje in hoofdstuk III, onder E, punt 2 van de Verbeterde algemene spellingrichtlijnen voor het Indonesisch).
Voorbeelden: 
bio·grafi   bi·o·gra·fi
bio·data    bi·o·da·ta
foto·grafi   fo·to·gra·fi
foto·kopi   fo·to·ko·pi
intro·speksi  in·tro·spek·si
intro·jeksi  in·tro·jek·si
kilo·gram   ki·lo·gram
kilo·meter   ki·lo·me·ter
pasca·panen  pas·ca·pa·nen
pasca·sarjana pas·ca·sar·ja·naEigennamen bewerken

 • 4. Namen van personen, rechtspersonen of andere eigennamen die bestaan uit twee of meer onderdelen worden op het einde van de regel afgebroken tussen die onderdelen (zonder afbreekstreepje). Een naam in de vorm van een afkorting wordt niet afgebroken.