එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

Singalees

Uitspraak

Eigennaam

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

  1. (politiek) Verenigde Naties

Meer informatie