ਬਰਫ਼ ਦਾ ਆਦਮੀ

Punjabi

Zelfstandig naamwoord

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਆਦਮੀ

  1. sneeuwpop